Ochrona środowiska

o jednostce

Kierunek Ochrona Środowiska na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego został uruchomiony w 2007 roku (studia dzienne i studia zaoczne).

Studenci kierunku zostaną wyposażeni w wiedzę pozwalającą minimalizować szkodliwy wpływ działalności człowieka na środowisko przyrodnicze, a także poznają zasady zrównoważonego rozwoju i nauczą się racjonalnie gospodarować zasobami środowiska.

Specjalności:

  • Ekoturystyka

Studiując specjalność „Ekoturystyka” poznasz walory turystyczne wybranych regionów kraju oraz nauczysz się integrować działalność turystyczną z celami ochrony przyrody oraz z życiem społeczno-gospodarczym. Będziesz specjalistą w zakresie kształtowania właściwych postaw zarówno turystów, jak i organizatorów ruchu turystycznego, w prężnie rozwijającej się dziedzinie gospodarki. Zostaniesz przygotowany do zawodu pod względem nowoczesnej, praktycznej wiedzy z zakresu ekoturystyki i funkcjonowania europejskiego rynku turystycznego.

  • Ochrona i kształtowanie środowiska

Wybierając specjalność „Ochrona i kształtowanie środowiska” nauczysz się świadomie i celowo oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w celu przywrócenia ekologicznych funkcji poszczególnych ekosystemów i całych krajobrazów. Poznasz zagrożenia i sposoby eliminowania niekorzystnych zmian spowodowanych działalnością człowieka, zarówno w skali kraju, jak i całej Unii Europejskiej. Będziesz specjalistą potrafiącym przewidzieć skutki oddziaływania różnych gałęzi przemysłu na środowisko i zaplanować działania zmierzające do zharmonizowania warunków życia człowieka z przyrodą. 

Kadrę dydaktyczną kierunku tworzą pracownicy prowadzący badania w obszarze nauk przyrodniczych, obejmujące takie dyscypliny jak biologia, ekologia, biochemia, biotechnologia, mikrobiologia. Badania i publikowane na ich podstawie wyniki obejmują takie specjalności wchodzące w skład nauk biologicznych jak: biochemia, biotechnologia, botanika, ekologia, ekologia roślin, ekologia i systematyka zwierząt, mikrobiologia, genetyka populacyjna, genetyka konserwatorska, bioinżynieria środowiska, ochrona przyrody, ochrona środowiska, ekologia biochemiczna, dendrologia, fitogeografia, biogeografia, fizjologia roślin, fizjologia zwierząt, ewolucjonizm.

Studenci mają zapewnione doradztwo i opiekę naukową w formie stałych dyżurów władz dziekańskich i nauczycieli akademickich, pomocy opiekunów kierunków studiów oraz w ramach działających na WNP kół naukowych (Koło Naukowe Przyrodników, Koło Naukowe Biologii Molekularnej oraz Koło Naukowe Biotechnologii).

Niepełnosprawni studenci mogą korzystać z pomocy Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UKW działającego w oparciu o Uniwersytecką Kartę Praw Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przyjętą przez Senat UKW (Uchwała Nr 137/2012/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.).

Oferujemy:

  • ćwiczenia, laboratoria i zajęcia terenowe,
  • szeroki wachlarz przedmiotów praktycznych,
  • wiedzę prawną i ekonomiczną z zakresu ochrony środowiska i przyrody,
  • miejsca odbycia praktyk zawodowych ułatwiające zatrudnienie,
  • socjalne wsparcie dla studentów (stypendia, akademiki, dopłaty)
  • możliwość studiowania za granicą, w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+
  • możliwość kontynuacji na 2-letnich studiach magisterskich!
na skróty