Semestr I

 • Matematyka
 • Zoologia
 • Mikologia
 • Geologia i geomorfologia
 • Zasady zrównoważonego rozwoju
 • Język obcy
 • Technologie informacyjne
 • Socjologia
 • Ochrona własności intelektualnych
 • Szkolenie bhp 

Semestr II

 • Fizyka
 • Botanika
 • Chemia ogólna i organiczna w ochronie środowiska
 • Podstawy gleboznawstwa
 • Meteorologia z klimatologią
 • Biologia pasożytów
 • Techniki pracy terenowej z zoologii
 • Flora Polski
 • Fauna Polski
 • Język obcy
 • Filozofia z etyką

Semestr III

 • Mikrobiologia ogólna
 • Biochemia
 • Ekologia ogólna
 • Prawne aspekty ochrony środowiska
 • Ochrona i rekultywacja gleb
 • Zanieczyszczenia i ochrona atmosfery
 • Problemy inżynierii procesowej
 • Techniki pracy terenowej z mikologii
 • Wychowanie fizyczne
 • Język obcy
 • Zajęcia z oferty uczelni w obszarze nauk przyrodniczych
 • Praktyki zawodowe 

Moduły kształcenia do wyboru:

specjalność Ekoturystyka

Blok Botaniczny

 • Walory turystyczne wybranych ekosystemów. Przyrodnicze atrakcje turystyczne Kujaw

Blok Zoologiczny

 • Las jako element krajobrazu

specjalność Ochrona i kształtowanie środowiska

Blok Botaniczny

 • Roślinność Polski

Blok Zoologiczny

 • Kręgowce - ochrona, biologia i znaczenie w środowisku

Semestr IV

 • Mikrobiologia środowiskowa
 • Ochrona przyrody
 • Podstawy hydrologii
 • Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym
 • Techniki pracy terenowej z botaniki
 • Techniki pracy terenowej z ekologii
 • Techniki pracy terenowej z mikrobiologii
 • Biologia środowiskowa
 • Biocenologia
 • Wychowanie fizyczne
 • Język obcy

Moduły kształcenia do wyboru

specjalność Ekoturystyka

Blok Zoologiczny

 • Zagrożenia parazytologiczne na świecie

Blok Ekologiczny

 • Ekologia w gospodarstwach agroturystycznych

Blok Mikologiczny

 • „Na grzyby” jeden z rodzajów turystyki

specjalność Ochrona i Kształtowanie Środowiska

Blok Zoologiczny

 • Wybrane zagadnienia z zoologii gleby

Blok Ekologiczny

 • Monitoring entomologiczny

Blok Mikologiczny

 • Funkcjonowanie ekosystemów w warunkach stersów

Semestr V

 • Genetyka
 • Biogeografia
 • Teledetekcja i GIS w ochronie i kształtowaniu środowiska
 • Zagrożenia środowiska i ich skutki
 • Zasady minimalizacji i kompensacji przyrodniczej
 • Seminarium dyplomowe

Moduły kształcenia do wyboru:

specjalność Ekoturystyka

Blok Botaniczny

 • Obszary turystyki przyrodniczej Polski

Blok Ekologiczny

 • Ekosystemy solniskowe i ich znaczenie w turystyce

Blok Mikologiczny

 • Znaczenie grzybów w środowisku człowieka

specjalność Ochrona i Kształtowanie Środowiska

Blok Botaniczny

 • Problemy wybranych obszarów chronionych

Blok Ekologiczny

 • Zagrożenia środowiska w obszarach salinarnych

Blok Mikologiczny

 • Ochrona różnorodności biologicznej grzybów

Semestr VI

 • Bioróżnorodność i jej przemiany
 • Ekonomia a ochrona środowiska
 • Bioindykacja i monitoring środowiska
 • Ochrona wód i gospodarka wodno-ściekowa
 • Gospodarka odpadami i biotechnologia w ochronie środowiska
 • Odnawialne źródła energii
 • Seminarium dyplomowe

Moduły kształcenia do wyboru:

specjalność Ekoturystyka

Blok Zoologiczny

 • Historia świata zwierząt

Blok Mikologiczny

 • Grzyby mikoryzowe w ekosystemach

specjalność Ochrona i Kształtowanie środowiska

Blok Zoologiczny

 • Ekologiczne i ewolucyjne podstawy funkcjonowania biosfery

Blok Mikologiczny

 • Mikologia stosowana
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. J. K. Chodkiewicza 30

85-064 Bydgoszcz, tel. + 48 52 341 91 00